Grup Koridor Özlemi Sona Eriyor!

Grup Koridor'un son single çalışması ''Ölüm Yıl Dönümü'' (Çukur) tüm dijital müzik platformlarında müzik dinleyicisiyle buluştu

Grup Koridor Özlemi Sona Eriyor!

Grup Koridor'un son single çalışması ''Ölüm Yıl Dönümü'' (Çukur) tüm dijital müzik platformlarında müzik dinleyicisiyle buluştu

Grup Koridor Özlemi Sona Eriyor!
28 Aralık 2020 - 19:15


Grup Koridor uzun bir aradan sonra yeni teklisi ‘’Ölüm Yıl Dönümü’’ (Çukur) 18 Aralık 2020 tarihinde KYMY Production etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında yayınlandı. Söz ve müzi÷i Tolga Atkın ve Kenan Yılmaz’a ait olan “Ölüm Yıl Dönümü” Kenan Yılmaz tarafından aranje edildi. Tolga Atkın; Çok heyecanlıyız uzun bir aradan sonra yeni bir çalıúmayla sevenlerimizin karúısına çıkıyoruz, klip çalıúmamızı da bitirdik. Bursa’nın øznik ilçesinde çekilen klip videomuzu yakında tüm sevenlerimizle paylaúaca÷ız. GUXS KoUidoU HakkÕnda Türkiye’den Almanya’ya iúçi olarak giden ailenin ikinci çocu÷u olarak dünyaya gelen Tolga Atkın, ailesinin Türkiye’ye dönme kararıyla e÷itimi yarıda kalmıú ve ølkö÷renimini Sakarya’da tamamlamıútır. Bursalı olan sanatçı, Orta ve Lise ö÷renimini (1991-1996) Bursa’da tamamlamıútır. Müzik tutkusu çocukluk yıllarında úarkılara süpürgeyle eúlik ederek baúlamıú, zorlu hayat úartları müzik e÷itimi almasına engel olmuú ve ilk enstrümanını araba yıkamacısında çalıúmaya baúlayarak biriktirdi÷i paralarla alabilmiútir. ilk bestesini 16 yaúında yapmıútır. Çevresinde ki arkadaúlarının yardımlarıyla gitar çalmayı ö÷renmiú ve úarkılar yazmaya baúlamıútır. Askerlik görevi için Tunceli’nin Hozat ilçesine giden sanatçı ( 2000-2002 ) görev yaptı÷ı günlerden birinde yeni bir úarkı yazmıú ve müzisyen arkadaúlarıyla bir araya gelerek kaset çalara basit bir kayıt yapmıútır, hatıra olsun diye yapılan bu kayıt tüm askeriye tarafından kısa sürede farkedilmiú ve dilden dile dolaúmaya baúlamıútır. Askeri radyo tarafından daha iyi bir kayıt teklif edilmiú ancak yayınlamak için sanatçının ismini kullanmak yerine, baúka bir isim bulması istenmiútir. Bu iste÷in sebebi bölgenin ola÷anüstü hal durumunda olmasıdır. ølhan ørem hayranı olan sanatçı, en sevdi÷i úarkılardan biri olan, ‘’MeUhaba KoUidoU’’ un etkisiyle, ''GUXS KoUidoU’’ ismini kullanmıú, ''Senin O G|]leUin VaU \a’’ adlı úarkı radyoda yayınlanmaya baúlamıútır. Tuncelinin çeúitli ilçelerine de yapılan yayınlarda sivil halk úarkıyı fark etmiú ve radyonun telefonları kilitlenmiútir. Askerlik görevi biter bitmez Bo÷aziçi Müzik Yapım’ın sahibi, Ozan Oskay tarafından fark edilen sanatçı, østanbul’a gelerek ilk albüm anlaúmasını yapar. (2007) ‘’Senin O g|]leUin VaU \a’’ Bo÷aziçi Müzik Yapım etiketiyle yayınlanır. 2008 yılında M\aS M]ik gdlleUi¶nde,’’dijital’’ alanda yapılan satıúlar sonucu ödüle layık görülür. 2009 yılında Seyhan müzik etiketiyle, ’’glmem mi’’ albümü, 2010 yılında, Elenor müzik etiketiyle, ’’TanUÕm’’ albümü, 2013 yılında, Cinan müzik etiketiyle, ‘’NeUde KalmÕúWÕk’’ albümü 2016-2020 yılları arasında, KYMY Production etiketiyle, ‘’Senin O G|]leUin VaU \a akXVWik’’ ‘’Aúk Ye ùaUaS’’ ve ‘’glm YÕl D|nm’’ teklileri müzik piyasasında ki yerlerini alır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum